Terug naar verantwoording gelden

Beleidsplan

STICHTING 2e/3e WERELDPROJECT ZWARTEWATERLAND 2018-2023

1. BESTAAN
De organisatie heeft als rechtspersoon de vorm van een STICHTING. De officiŽle benaming is: STICHTING 2e/3e WERELDPROJECT ZWARTEWATERLAND. De Stichting heeft ook een internetadres: www.2e3wereldprojectZwartewaterland.nl
De Stichting bestaat vanaf 14 september 2005. Voorheen waren de activiteiten een onderdeel van de voormalige Stichting Sociaal Cultureel Werk Genemuiden. Deze Stichting werd door de toenmalige Gemeente Genemuiden opgericht op 12 juni 1992 en werd statutair bij akte verleden bij notaris Mr. J.H. Voorhuis te Genemuiden. Gezien de omstandigheden was er per 14 september 2005 een statutenwijziging. De naam werd veranderd in Stichting 2e/3e wereldproject Zwartewaterland. (akte nummer JV19313JH)

2. DOELSTELLING
De doelstelling van de Stichting is omschreven in artikel 2 van de statuten van de Stichting, evenals in artikel 3 hoe men deze doelstelling wenst te bereiken. Deze artikelen zijn als volgt omschreven:
a. De Stichting heeft ten doel: het coŲrdineren, ondersteunen en organiseren van activiteiten ten bate van het inzamelen van gelden voor een van tevoren elk jaar opnieuw gekozen en vastgesteld 2e of 3e wereldproject, dat ook elk jaar tevoren goedgekeurd wordt door het College van B & W van de gemeente Zwartewaterland. (art. 2)
b. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: het intensief onderhouden van contacten bij verenigingen, bedrijven en instellingen, die zich bezighouden met een voornoemd project, het ondersteunen van door de gemeente Zwartewaterland met subsidie(s) ondersteunende activiteiten op de hiervoor bedoelde terreinen, evenals ook zelf, als Stichting activiteiten te ontplooien ten gunste van het inzamelen van gelden ten bate van het voornoemde dat jaar gekozen 2e of 3e wereldproject. (art 3)

3. VESTIGING
Vanaf 2013 (en eerder) heeft de Stichting het volgende correspondentieadres: Stichting 2e/3eWereldproject Zwartewaterland, t.a.v. Mevr. Lianne Snijder, Brouwersgracht 20 , 8061 GN Hasselt .
Bankrekening van de stichting: NL97RABO 0321 4920 05

4. BESTUUR.
Vanaf 2013 (en eventueel eerder) is de samenstelling van het bestuur:
1. Voorzitter: dhr. J. de Graaf, Klein Lageland 1 B, 8064 AP Zwartsluis
2. Secretaris: mevr. L. Snijder, Brouwersgracht 20, 8061 GN Hasselt
3. Penningmeester: Ddhr. D. van Dalfsen, Krabbescheer 7, 8064 HL Zwartsluis
4. Lid: dhr. E. Bekendam, Sportlaan 1, 8281 CM Genemuiden
5. Lid: mevr. W. Tempelman, De Meent 43, 8061 BJ Hasselt,
6. Lid: mevr. T. Boerhof, W.v.Russellstraat 28, 8061 CS Hasselt
7. Lid: dhr. H. Hooijer, Kiekendiefstraat 85, 8064 CL Zwartsluis
8. Lid: mevr. M. Bekendam, Kabel 4, 8281 NG Genemuiden
9. Lid dhr. J. Eenkhoorn, Bergroede 22, 8281 MH Genemuiden
Elk jaar worden er enkele aspirant-leden toegevoegd, die als werkgroep voor het gekozen project zitting nemen

5. REGISTRATIE
De Stichting is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) met dossiernummer: 40 855. Ons fiscale nummer is: 8007 54 815. De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede en heeft als dossiernummer: 41024741.

6. JAAR VAN ACTIVITEITEN
De Stichting heeft een activiteitenjaar van 1 september tot 1 september van het jaar daarop volgend. Hiervoor is gekozen omdat elk jaar de activiteiten worden afgesloten van het project/de projecten, dat/die een jaar eerder was/waren gekozen en wordt/worden ook tijdens dezelfde bijeenkomst het nieuwe project/ de nieuwe projecten bekend gemaakt.

7. HET TE KIEZEN 2e/3e WERELDPROJECT Elk jaar wordt in de maanden november / december een oproep c.q. uitnodiging gepubliceerd o.a. in de lokale en regionale media, zoals de Stadskoerier en De 3 Zwartewatersteden om een 2e wereldproject (binnen Europa) of een 3e wereldproject (buiten Europa) aan te melden bij het bestuur. Het bestuur kiest uit de aanmelding(en) ťťn tot maximaal drie project(en), dat/die in aanmerking kan (kunnen) komen om in het betreffende jaar voor een nader te bepalen periode activiteiten te zullen ontplooien om gelden in te zamelen, zoals in de doelstelling is omschreven. Hierbij dient een project aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • Verbetering van primaire levensbehoeften
 • Hulp aan bevolkingsgroepen die onder erbarmelijke omstandigheden leven
 • Er moet draagvlak zijn binnen de bevolking van de gemeente Zwartewaterland Burgers, verenigingen, instellingen, instanties, ondernemingen worden bij de activiteiten ingeschakeld
 • De exploitatie geschiedt door een geregistreerde en erkende instantie of organisatie, die de uitvoering kan garanderen en feedback kan geven als de gelden zijn besteed
 • Het project moet zijn voorzien van een begroting en een beschrijving van het project
 • De uitvoering dient door een werkgroep plaats te vinden
 • Het project moet binding hebben met ťťn of meer, bij voorkeur alle kernen van de gemeente Zwartewaterland om medewerking, promotie en sponsoring in de drie kernen mogelijk te maken
 • De betrokkenheid bij en de bewustwording van de problematiek in de 2e en 3e wereldlanden dient de worden vergroot; om dit te realiseren dienen ook jongeren in de gemeente Zwartewaterland bij de uitvoering van de activiteiten en evenementen te worden betrokken
Om daadwerkelijk in aanmerking te komen als project(en) van dat jaar wordt eerst goedkeuring gevraagd aan het College van B & W te Zwartewaterland, waarna bij positieve advisering definitief door het bestuur wordt besloten dat het (de) gekozen project(en) alle baten toevallen zoals in de doelstelling staat omschreven. Het bestuur kiest een "slogan" en geeft toestemming om het "vignet", zoals boven dit beleidsplan staat vermeld, te gebruiken.

8. VERPLICHTINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET GEKOZEN PROJECT
Om in aanmerking te komen, dat na aanmelding van een 2e of 3e wereldproject het bestuur een positieve beoordeling zal geven, dient de aanvraag aan de volgende criteria te voldoen:
 • Het project zal als een deel of geheel in exploitatie gegeven en genomen moeten worden door een geregistreerde en erkende instantie of organisatie, die uitvoering kan garanderen en "feedback" kan geven als de gelden besteed zijn.
 • Het project zal bij de uitvoering van de nog uit te voeren activiteiten voor het merendeel bijgestaan en "gedragen"moeten worden door een werkgroep
 • Het project zal binding dienen te hebben met ťťn of meer, zo mogelijk alle kernen in Zwartewaterland om promotie en sponsoring in de Zwartewatersteden mogelijk te maken.

9. ACTIVITEITEN
Alle activiteiten en werkzaamheden, zowel van de Stichting zelf, evenals in samenwerking met een elk jaar daarvoor samengestelde en gevormde werkgroep namens het project en de activiteiten en werkzaamheden van de voornoemde werkgroep alleen worden gecoŲrdineerd door het bestuur van de Stichting. Aan het begin van elk activiteitenjaar wordt een activiteitenlijst opgesteld, die zo mogelijk in z'n geheel wordt uitgevoerd. Hierop staan per datum, per groep of personen en activiteit de werkzaamheden vermeld. Deze werkzaamheden houden in: verkoop op (jaar)markten eventueel braderieŽn, houden van sponsorlopen en collecten, benaderen van particulieren en bedrijven voor het geven van giften, organiseren van triviant-avonden, houden van benefietconcerten, plaatsing van bussen in winkels i.v.m. het inzamelen van statiegeldbonnen, houden van een kunstmarkt en een rommelmarkt, lezingen geven op scholen met als resultaat interesse te kweken voor het goede doel, publiekrechtelijke en overheidsinstanties benaderen voor het verkrijgen van subsidies, diverse fondsen aanschrijven die met ontwikkelingswerk te maken hebben om eventueel verdubbeling van al opgebrachte gelden te verkrijgen, enz. enz. Tijdens elke bestuursvergadering worden alle activiteiten nauwlettend besproken en na gedane werkzaamheden afgemeld. Ook kunnen tijdens de bestuursvergaderingen nieuwe activiteiten worden aangemeld, welke toegevoegd worden op de jaarlijkse lijst van activiteiten. Ook niet realiseerbare activiteiten kunnen worden afgemeld, zodat deze afgevoerd kunnen worden van de jaarlijkse activiteitenlijst.

10 WERVINGSGEBIED
De Stichting werft gelden via eigen c.q. in samenwerking met de werkgroep dan wel door alleen door de werkgroep gedane activiteiten en werkzaamheden voor het merendeel in het wervingsgebied omschreven als de GEMEENTE Zwartewaterland. Deze activiteiten worden voor zover mogelijk in de plaatselijke media zoals De Stadskoerier en De 3 Zwartewatersteden aan de inwoners van de Gemeente Zwartwaterland en omstreken bekend gemaakt. De opbrengsten in de vorm van geldbedragen van de gedane werkzaamheden worden op dezelfde wijze, zoals hiervoor omschreven, meestal direct bekend gemaakt.

11 VERGADERINGEN
De Stichting vergadert zo vaak als het bestuur dit noodzakelijk acht, doch ten minste zes (6) keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden op en locatie in een van de kernen van de Gemeente Zwartewaterland.. Na elke vergadering wordt een datum en tijd voor de volgende vergadering afgesproken. Telkens wordt enkele dagen vooraf een e-mail verzonden naar de bestuursleden met vermelding van de agendapunten. Voor een vergadering wordt geacht dat ieder bestuurslid aanwezig is tenzij vooraf melding van absentie wordt doorgegeven aan de voorzitter of secretaris. De bestuursleden ontvangen GEEN vacatiegelden. Persoonlijke onkosten en nota's van uitgaven worden per vergadering of zodanig op de daarvoor gezette tijden aan de penningmeester gemeld en overhandigd en zullen door de penningmeester worden voldaan. Tijdens elke vergadering maakt de penningmeester de stand van de opgebrachte gelden, gedaan door de activiteiten en werkzaamheden bekend. Aan het eind van elk jaar van activiteiten maakt de penningmeester de totaalstand van de opgebrachte gelden bekend. Door het bestuur wordt tijdens de jaarlijkse afsluitingsvergadering, die medio februari wordt gehouden, op symbolische wijze het eindbedrag overhandigd aan een projectvertegenwoordiger(ster). Voor de afhandeling draagt de penningmeester zorg.

12. VERENIGINGSKOSTEN
De Stichting doet haar werkzaamheden zonder winstoogmerk. Die doelstelling is het voornaamste streven, waarvan elk bestuurslid overtuigd is. Zij dient elk jaar het belang van het in dat jaar gekozen 2e of 3e wereldproject. De verenigingskosten worden zo laag mogelijk gehouden. Werkelijke kosten, zoals reiskosten, kosten voor een kraam, verzendkosten, directe c.q. verplichte administratiekosten, bankkosten worden voldaan uit een gering eigen vermogen van de Stichting. Andere kosten worden geacht voor eigen rekening te zijn. Dit vermogen wordt in stand gehouden door ontvangsten van rente, teruggestorte bankkosten en eventueel ontvangsten van waarderingsgelden, zoals een vrijwilligersprijs. Deze opbrengsten dienen niet in het belang te staan van de doelstelling van de vereniging. De voortzetting van het vermogen wordt in stand gehouden om redelijkerwijs de continuÔteit van de voorziene werkzaamheden van de Stichting ten behoeve van de doelstelling door te laten gaan.

13 OPBRENST GELDEN
De opbrengsten van de gelden, ontvangen op de bankrekening, worden op elke vergadering als tussenstand bekend gemaakt. Een lijst van verantwoording wordt aan elk (bestuurs)lid overhandigd, die hiermee op verantwoorde wijze dient om te gaan. Elk verenigingsjaar wordt geacht aan het begin van de activiteiten en werkzaamheden met een bedrag van ? 0 (nul euro) te beginnen. Het kan voorkomen dat een bedrag voor de uitvoering van en project in "depot"wordt gehouden. Dit kan nodig zijn, doordat in bepaalde gevallen nog niet aan de benodigde formaliteiten is voldaan. Wanneer echter wel aan voornoemde vereisten is voldaan, zullen de opgebrachte en zover de benodigde gelden zo snel mogelijk gestort worden op het bankrekeningnummer van de in dat jaar gekozen instelling door de werkgroep of de instelling zelf opgegeven. De projectvertegenwoordiger dient zo mogelijk binnen een jaar of binnen een afgesproken tijd bericht te geven van de bestede gelden, die gestort zijn op de voornoemde rekening. De bestede gelden dienen in een officiŽle afrekening verantwoord te worden aan het bestuur.

14 VERZEKERINGEN
Aan de hand van eventuele calamiteiten is er voor schade een wettelijke aansprakelijkheid WA) verzekering afgesloten bij Interpolis Tilburg (Rabobank Genemuiden) met polisnummer 00106703187

15 BESLUITVORMING
Alle beslissingen worden genomen door het bestuur. Het bestuur kan besluiten delegeren aan bestuursleden, die daarvoor door de bestuursvergadering zijn aangewezen. Altijd zullen de artikelen 6 en 7, zoals omschreven in de statuten van de Stichting van toepassing zijn betreffende bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging. Het bestuur verleent elk jaar tijdens de laatste vergadering in medio februari decharge. De penningmeester zal elk jaar een balans opmaken van het boek- en stichtingsjaar en zal een verlies- en winstrekening opmaken van het activiteitenjaar. Dat wordt aan de bestuursvergadering aangeboden en daarna goedgekeurd.

16. ONTBINDING EN VEREFFENING
Voor ontbinding van de Stichting zijn de bepalingen, zoals omschreven in artikel 12 van de statuten van toepassing. Voor vereffening is eveneens van toepassing het voornoemd artikel 12 van de statuten zoals omschreven, dat alle baten van de Stichting na afdoening van alle verplichtingen van schulden en eventuele verder financiŽle verplichtingen bij ontbinding van de Stichting na liquidatie zoveel mogelijk besteed zullen worden overeenkomstig de doelstelling van de Stichting.

17. NIET VERMELDE ZAKEN.
Dit verslag voorziet in het vermelden van het benodigde beleid van het reilen en zeilen van de Stichting 2e/3e wereldproject Zwartewaterland. Wat eventueel niet vermeld staat in dit beleidsplan, wordt besproken in de vergaderingen en dientengevolge genotuleerd.

GENEMUIDEN, 20 november 2018

© 2013 HendrikJan